A. Postanowienia ogólne

I. Przedmiot regulaminu

Regulamin określa praktyczne zasady płatności (w tym wpłaty darowizn) oraz realizacji umowy sprzedaży usług i produktów na stronach Fundacji PCJ Otwarte Źródła.

II. Sprzedawca

Sprzedawcą zawierającym umowę sprzedaży z Kupującym jest Fundacja PCJ Otwarte Źródła z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem 0000405789, NIP: 7692219556, REGON: 101335509, zwana w dalszej części Sprzedającym.
Siedziba Sprzedającego oraz adres korespondencyjny:

Fundacja PCJ Otwarte Źródła
ul. Pawła Stalmacha 7/2,
41-500 Chorzów
Uwaga: Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres podany powyżej! poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
tel. 728 832 814

B. Warunki realizacji umowy sprzedaży usług i produktów

I. Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są przez strony internetowe Sprzedającego za pomocą udostępnianego formularza zamówień.
 2. W zamówieniu dokonuje się:
  • wyboru zamawianych towarów;
  • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy);
  • wyboru sposobu płatności.
 3. Wszelkie dodatkowe wpisy Kupującego zawarte w części „Uwagi” formularza zamówienia są jedynie sugestią Kupującego np. co do parametrów zamówienia, nieobligatoryjną dla Sprzedającego.
 4. Zamówienia można składać także za pośrednictwem aktywnego Konta Klienta.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności na konto Sprzedającego. O fakcie przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres email.

II. Płatność

 1. Ceny podane na stronach Sprzedającego są cenami brutto.
 2. Od momentu złożenia zamówienia Kupujący ma 7 dni na dokonanie płatności. Po tym terminie zamówienie jest anulowane.
 3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • przelew bankowy;
  • PayPal;
  • PayU (szybki przelew, karta płatnicza, przelew standardowy).
 4. Numer rachunku bankowego dla płatności przelewem w Alior Bank S.A.:
  • 92 2490 0005 0000 4530 2238 1467 - darowizny, działalność statutowa odpłatna;
  • 85 2490 0005 0000 4600 3226 2745 - usługi i dostawa towarów.
 5. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie poprzez system PayPal lub przelewem na rachunek: PL85 2490 0005 0000 4600 3226 2745, SWIFT: ALBPPLPW.

III. Dostawa

 1. Dostawa
  1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się po uiszczeniu płatności za pośrednictwem: Internetu, Poczty Polskiej lub poprzez firmę kurierską.
  2. Czas dostawy, liczony jest od momentu zakończenia procesu zamówienia (wpływu środków na konto Sprzedającego) i wynosi:
   • internet – 24 godziny;
   • Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, średni czas dostawy 2-3 dni;
   • firma kurierska - czas dostawy 1-2 dni.
 2. W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Klient zostanie o powyższym niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową lub telefonicznie w celu potwierdzenia nowych parametrów zamówienia, np. terminu wysyłki lub składu zamówienia.
 • Koszt dostawy: W przypadku przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej do rachunków doliczany jest koszt dostawy według aktualnych cenników spedytora.

C. Prawo odstąpienia od umowy (zwroty)

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie* na piśmie. Kupujący zobowiązany jest także zwrócić Sprzedającemu towar w stanie niezmienionym, nieużywany – nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń. Zwrot ten powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 2. Zwrot całej kwoty, zapłaconej za zakupione produkty (w tym koszty dostarczenia rzeczy), nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej i wyłącznie przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
 3. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można kierować na adres: Fundacja PCJ Otwarte Źródła, ul. Pawła Stalmacha 7/2, 41-500 Chorzów; lub za pomocą poczty internetowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m.in. w wypadku:
  1. nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy kupna produktów cyfrowych, takich jak programy, pliki filmowe, muzyka, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przysługuje tylko do momentu, kiedy nastąpi rzeczywisty proces pobierania danych.
 7. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenie używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia – zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Kupującego zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.

D. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121), Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana jest niezgodna z umową.
 2. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu w udzielonej gwarancji, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.
 3. Reklamacje należy kierować na adres:
  Fundacja PCJ Otwarte Źródła
  ul. Pawła Stalmacha 7/2,
  41-500 Chorzów
  lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 5. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

E. Darowizny

 1. Darowizny stanowią dobrowolną wpłatę osób wspierających działania Fundacji.
 2. Darczyńca powinien zawrzeć w tytule przelewu cel, jakiemu darowizna ma służyć, np.:
  • darowizna na cele statutowe,
  • darowizna na realizację projektu XYZ.

F. Polityka prywatności (dane osobowe)

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych podczas składania zamówienia na stronach Sprzedającego jest Fundacja PCJ Otwarte Źródła. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Fundacji oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i wykorzystywane w celach marketingowych bez zgody Kupującego. Kupujący posiada prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Informacje o Darczyńcy mogą zostać opublikowane na stronach internetowych Sprzedającego lub w innych materiałach reklamowych wyłącznie za zgodą Darczyńcy.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony prywatności reguluje odrębny dokument - Polityka prywatności, stanowiący załącznik do Warunków korzystania z witryn Polskiego Centrum Joomla.

G. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa (w szczególności: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy kupna-sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez właściwy sąd polubowny.
 3. Do płatności internetowych w systemie PayU mają zastosowanie dokumenty firmy PayU: Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi oraz Regulamin usługi płatności elektronicznych, a także Regulamin świadczenia usługi „PayU” (Konto PAYU)
 4. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze PayPal zapoznaj się z dokumentem firmy PayPal zatytułowanym Najważniejsze informacje o płatnościach i usługach, warunkami Umowy z użytkownikiem i zawarte w niej zasady oraz stosowane przez PayPal Zasady zachowania poufności.

 

Uwaga: Sprawdź Regulamin sprzedaży biletów i promocji na Joomla Day Polska 2017.

 


Przykładowa informacja o odstąpieniu od umowy:

Fundacja PCJ Otwarte Źródła
ul. Pawła Stalmacha 7/2,
41-500 Chorzów
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z Regulaminem obowiązującym na stronach Sprzedającego, tj. Fundacji PCJ Otwarte Źródła, korzystam z przysługującego mi prawa odstąpienia od umowy sprzedaży następujących rzeczy / świadczenia następującej usługi:............. (należy wpisać nazwy rzeczy/świadczenia)

Data zawarcia umowy / odbioru: ................
Nr zamówienia: ................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ................
Adres konsumenta (-ów): ................
Nr konta bankowego: ................

Podpis konsumenta(-ów) – tylko w przypadku przesyłania formularza w wersji papierowej.

Data: ................